Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog. Predlog se ne umesti v glasovanje.

KROŽIŠČE V HRASTOVLJAH

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 6
krožišče_naslovna_slika.jpg
krožišče_naslovna_slika.jpg

Obvoznica v Hrastovljah je široka in omogoča visoke hitrosti in se zajključi pri Gostilni Švab. Zaradi varnosti in umirjanja hitrosti predlagamo dokončanje že začetega projekta, krožnega križišča, na tej lokaciji. To je območje, kjer se zbira največ otrok, turistov in vaščanov, zato menimo, da je umiritev prometa nujno potrebna. 

Predlagamo izgradnjo krožišča okoli obstoječe kapelice. S tem ohranimo kulturno dediščino vasi (kapelico), umirimo promet, poskrbimo za varnost in prilagodimo režim poteka enakovrednih cest, ki je sedaj dokaj kontradiktorno postavljen. Na eni strani kapelice so postavljeni prometni znaki, ki določajo nek potek ceste, na drugi strani pa prometnih znakov ni, kar pripelje do zmede v prometu.

S krožiščem bi tako uredili potek prometa, zmanjšali hitrost, ohranili kulturno dediščino ter tako poskrbeli za večjo varnost udeležencev  v prometu. 

Potrebno bi bilo postaviti klasično krožišče z vsemi elementi (signalizacijo in opremo, ki je skladna s prometno-varnostnimi zahtevami), da izboljša pretočnost in varnost.

Krožišče naj bo umeščeno tako, da čim manj posega v prostor obstoječih cest. Predvidena je le preplastitev vozišča in rahel dvig nivelete v ožjem območju krožišča (v nivo že postavljene kapelice). Kvadratura notranjega otoka bi bila cca. 4mx3m. Ločilni otoki v območju priključevanja bi bili cca. 0,50m oddaljeni od linije zunanjega premera krožnega križišča.  

Na zemljišču k.o.2617 s parcelno št. 2261 (v lasti MOK) in s parcelno št. 680 (v lasti agrarne skupnosti Hrastovlje). 

V letih 2021/22.

Cesta bi bila bolj pregledna, ohranili bi kulturno dediščino, povečali varnost udeležencev v prometu, izboljšala bi se pretočnost, predvsem pa bi zmanjšali hitrost vozil. 

Vsebina Znesek z DDV
asfaltiranje 4000
postavitev otoka z ohranitvijo kapelice3000
postavitev prometne signalizacije1000
Skupaj 8000