Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Komisija ocenjuje da predlagane aktivnosti ni mogoče izvesti v časovnem okvirju na katerega se nanaša participativni proračun. Predlog se izloči iz glasovanja.

Nasnutek (raznih) stanovanjskih skupnosti

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 1
So-bivanje
So-bivanje
  • Pomanjkanje primernih in cenovno dostopnih stanovanj za vse. Najtežje je za mlade, za matere samohranilke, za samske, za starejše ženske, za prekarce, za delavce migrante, za nove priseljence ...
  • Zelo slaba napoved za primerno oskrbo starejših občanov v prihodnje. Se je treba samoorganizirati in ekonomizirati stroške.
  • Osamljenost ljudi (delo od doma, digitalizirano življenje, ostareli sami).

Spodbuditi in omogočiti samoorganiziranje zainteresiranih občank in občanov za skupinsko zagotavljanje kakovostnih stanovanjskih enot, zgrajenih po načelih trajnostne gradnje in rabe virov, kot tudi za morebitno nadaljnje so-bivanje v različnih možnih oblikah. Na vrhu lestvice je medgeneracijska solidarnost z ekonomijo souporabe in sobivanja. (Gl. Umanotera)

“/…/ koncept sobivanja in stanovanjske zadruge sovpadata, toda tako kot stanovanjskih skupnosti je tudi zadrug več vrst. Medtem ko ene velik poudarek dajejo skupnostnemu življenju, lahko druge služijo predvsem zniževanju stroškov gradnje na račun ekonomije obsega, saj isti arhitekt, isti obrtniki in isti materiali za vse prinašajo določene količinske popuste. V nekaterih zadrugah člani z najemninami pravzaprav obročno odplačujejo stanovanje, v katerem živijo in bo nekoč njihovo, v drugih pa na kaj drugega kot na najem po ugodnejši ceni od tržne ne morejo računati. Ne glede na razlike je vsem zadrugam skupno, da se odrekajo dobičku na račun svojih članov.” (dr. Srna Mandič, FDV, za Dnevnik).

–– Cilj je daleč, zato je projektu ime NASNUTEK.

Do katere točke bi prišli v enem letu, je težko napovedati. –– Primer stanovanjske zadruge po priročniku Umanotere:
"O stanovanjski zadrugi govorimo, ko se posamezniki združijo v zadrugo z namenom, da skupaj rešijo svoje individualne stanovanjske probleme. /.../ ". (www.umanotera.org/novice/izsel-prirocnik-za-vzpostavitev-stanovanjske-zadruge/)
Vzpostavitev stanovanjske zadruge, aktivnosti projekta: ▶︎ 1. POBUDA ▶︎ 2. USTANOVITEV ZADRUGE ▶︎ 3. RAZVOJ IDEJNE ZASNOVE IN PROMOCIJA ▶︎ 4. DOGOVARJANJE Z OBČINO IN ISKANJE PARCELE ◆ PRIDOBITEV ZEMLJIŠČA ALI STAVBE ZA GRADNJO ALI OBNOVO ◆ DOSTOP DO ZEMLJIŠČA IN STAVBE ▶︎ 5. PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA ▶︎ 6. PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV IN PARTICIPATIVNO NAČRTOVANJE ▶︎ 7. PRIDOBIVANJE SREDSTEV ▶︎ 8. PRIPRAVA PROJEKTA ▶︎ 9. GRADNJA ◆ GRADBENO DOVOLJENJE ◆ UPORABNO DOVOLJENJE ▶︎ 10. PRIPRAVA NOTRANJIH PRAVIL IN UPRAVLJANJE Z ZADRUGO ◆ PRAVILA GLEDE NAJEMA IN RAZMERJE MED NAJEMODAJALCEM IN NAJEMOJEMALCEM ◆ PLAČEVANJE NADOMESTILA ZA RABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ◆ MEDSOSEDSKI ODNOSI

Vsekakor bi se obrnili po pomoč k nevladnim organizacijam, ki so te teme že obdelovale (Umanotera, Inštitut za politike prostora ..., lokalno bi se najbrž naslonili na Pino in njihova znanja ter izkušnje s projekti tovrstne zahtevnosti ...).
–– "Strokovne podlage in organizacijski pristopi so že izdelani in se v praksi (parcialno) že uveljavljajo." (M. Buda)

Potrebno bo informiranje, iskanje somišljenikov, izobraževanje, ogled primerljivih skupnosti v širši regiji, razgovori, videokonference, testiranje potreb in pričakovanj zainteresiranih ... iskanje rešitev glede zadovoljevanja potreb, glede so-investiranja, glede različnih možnih oblik (med)generacijskega so-bivanja in kako priti do željenega cilja.

"Za državno in občinsko javno upravo to vsebinsko ni zahteven projekt. Je pa izredno organizacijsko naporen za nosilce, ker po načelu vodstvene odgovornosti zahteva učinkovito koordinacijo različnih sektorjev." (Majda Buda, Danes za jutri – bivalne, poslovne medgeneracijske kooperative, investirajmo v varno starost, posvet, 1912)

Predpriprave in priprave nasnutka stanovanjske zadruge (ipd.) bodo lahko marsikje, npr. v domovih KS.

2021 ali 2022

NASNUTEK, ki bo nastajal eno leto, bo kakovosten začetek zgodbe o boljših domovih.

Po končani realizaciji nekje v bodočnosti pa: izboljšanje več slojev bivanja za udeležene, tako materialnih kot socialnih.
– "Slovenija takoj potrebuje množične, enostavne, vitalne razvojne programe, ki ne izhajajo iz varčevanja, ampak iz akcije v investiranje. Izvedba predlaganega je v družbenem interesu /.../" (Majda Buda, Danes za jutri – bivalne, poslovne medgeneracijske kooperative, investirajmo v varno starost, posvet, 1912)
- - - -
Viri: https://www.umanotera.org/novice/izsel-prirocnik-za-vzpostavitev-stanovanjske-zadruge/

https://www.dnevnik.si/1042681831/slovenija/od-skupnih-vrtov-do-delitve-kuhinje-in-varstva-otrok

https://www.mojevrijeme.hr/magazin/2018/03/umjesto-doma-stariji-odabiru-zivot-s-prijateljima-u-komuni/?fbclid=IwAR30RysW4hEVVyiEX4JpJBV1kK0oWuiedtRQV5pwTofwFnNyS4LT00rCSlc

https://www.archdaily.com/914154/oosterwold-co-living-complex-bureau-sla

https://www.owch.org.uk/