Participativni proračun

Ureditev Ferrarske ulice od sodišča do pristanišča

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 1
Ferrarska_sedaj.jpg
Ferrarska_sedaj.jpg

Predlog rešuje celovito urejenost mesta. V mestu je bilo v preteklem obdobju urejenih veliko javnih površin in območij (s čimer je mesto zaživelo, območja so postala varnejša in prijetnejša) in s to prakso bi veljalo nadaljevati, da bi bila podoba mesta čim bolj uravnotežena, okoljsko skladna in harmonična. Sedanje stanje Ferrarske ulice (od krožišča pri Bonifiki do vhoda v pristanišče) ni enako zadovoljivo urejeno. Območje je razmeroma zanemarjeno posebej med sodiščem in objektom Barka oz. vhodom v pristanišče, kjer gre tako za poslovno cono kot stanovanjske soseke, na katerih se dnevno zadržuje veliko število občanov. Nujno bi bilo tudi ta del mesta ustrezno urediti (po zgledu ostalih lokacij / cest in mestnih upadnic).

Z manjšimi posegi ozelenitve otoka med cestama, zasaditev travnatih površin s primernim rastlinjem, zagotovitvijo in sanacijo pločnikov, postavitvijo klopi ob pločnikih ter drugimi ustreznimi rešitvami, ki so v mestu že poznane, bi lahko naredili veliko pozitivno spremembo in tako tudi ta del mesta priključili k celoviti mestni urejenosti.  

Bistvo predloga je, da se ta del mesta hortikulturno uredi. Ob izgradnji novega vhoda v pristanišče na strani Sermina se je v tem delu mestno jedro v pomembni meri razbremenilo tovornega prometa, hkrati pa so tu nastali in so v nastajanju novi stanovanjski objekti, kjer se bo zadrževalo čedalje večje število ljudi.  Zato velja to območje (po vzoru ostalih) čim prej urediti in ga smiselno priključiti v mestno dogajanje. S tem se bo povečala kakovost bivanja in varnost na tem območju za vse občane.  

- Zasaditev oleandrov po sredini otoka med cestiščema (enako kot je to že na drugih mestnih vpadnicah in delu Ferrarske ulice do sodišča)

- Sanacija pločnika od objekta Koprskih vrat do objekta Barka ter ozelenitev in postavitev klopi vzdolž pločnika

-   Postavitev klopi pred objektom Koprska vrata

- Ureditev pločnika od sodišča do objekta Porton

Projekt bi se izvajal na Območju 1, ob Ferrarski ulici, posebej na lokaciji od krožišča pred sodiščem do krožišča pred vhodom v pristanišče.

 

- Zasaditev novih rastlin za ozenelitev - spomladi 2021

- Ureditev pločnikov in klopi - poleti in jeseni 2021

Lokacija v mestu, ki je trenutno še neurejena, bi bila urejena, kar bi pripomoglo k skladni urejenosti celotnega mesta. Hkrati bi se s tem pripomoglo k varnosti, saj se zaradi neurejenosti tu zbirajo tudi različne skupine ljudi, ki puščajo za seboj smeti, nevarne predmete itd. Želja je, da se celotno območje mesta razvija kolikor se da enakomerno in da je tudi ta del mesta med starim mestnim jedrom, novimi stanovanjskimi soseskami, trgovskimi centri ter poslovno-industrijsko cono urejen. To bi bila velika prednost za občane, ki v tem delu bodisi živijo ali pa hodijo na delo ter po drugih dnevnih opravkih. Rešitev bi prispevala tudi k enotni podobi in hortikulturni ureditivi kot je to v preostalih ulicah / vpadnicah mesta Koper.

Vsebina Znesek z DDV
posaditev oleandrov in ozelenitev 7000
sanacija in ureditev pločnikov8500
postavitev klopi1500
Skupaj 17000

Vrednost projekta

17000 €