Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Cesta v Marezigah

OBNOVA CESTE  –  12. 07. 2020  –  Območje 5

Predlagam ureditev ceste v KS Marezige-zaselek Sabadini. Cesta je v javnem interesu v širini 5,5 m. Cesta poteka med gradbenimi parcelami (gradbeni pas), kjer se gradijo hiše. Pot preide v cesto za kmetijska zemljišča, kar pomeni, da dotično cesto uporabljajo tudi obdelovalci kmetijskih zemljišč. Gre tudi za peš pot, ki povezuje Montinjan in Marezige.

Lastniki gradbenih parcel smo zastonj odstopili dele svojih zemljišč, da bi omogočili širino ceste 5,5 m in jo podarili MO Koper.

Širina ceste je že vrisana v zemljiško knjigo, vendar jo je v fizični obliki potrebno še razširiti.

Predlagam ureditev ceste ter izgradnjo podpornega zidu, če bo le-to potrebno. Z ureditvijo ceste se bi izboljšala kakovost bivanja v lokalnem območju in omogočena bi bila uporaba ceste novim prebivalcem ter obdelovalcem kmetijskih zemljišč.

Potrebno bi bilo razširiti cesto iz obstoječe širine na širino 5,5 m ter dobavo in vgradnjo tampona po celotni cesti.

Projekt bi se izvajal v K.O. 2611 Marezige, in sicer med parcelami št. 1228/1 in 1222/15 ter 1229/6, 1230/6, 1232/6, 3192/7. 1266/2 in na drugi strani ceste 1233/8, 1233/11, 1234/1, 1234/2.

Projekt bi se izvedel v letu 2021.

Po izvedbi projekta bi se izboljšala urejenost ceste ter povečala bi se možnost uporabe le-te.

Vsebina Znesek z DDV
Dobava in vgradnja tampona 5500
Razširitev ceste7000
Skupaj 12500