Participativni proračun

UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA V DEKANIH

Martina Grižančič  –  19. 07. 2020  –  Območje 3

Območje Športnega parka Dekani (ob nogometnih igriščih in ožja soseska) je potrebno reševati in urejati CELOSTNO in ne parcialno s posameznimi intervencijami, ki pogosto niso del širše strategije. Nujno bi bilo zasnovati vizijo nadaljnjega razvoja tega dela vasi in temu prilagoditi vse bodoče posege, vendar je v odsotnosti le-te, urejanje prepuščeno pobudam prebivalcev in samoiniciativnosti uporabnikov ali pa celo obsojeno na propad. Nekateri predlogi v zvezi z omenjenim območjem so bili že podani s strani drugih predlagateljev, zato jih ne bomo podvajali; en predlog iz lanskega PP pa je trenutno v izvedbi (parkirišče na parc. št. 1229/2). 


Tretji od treh dodatnih predlaganih projektov je: UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA po vzoru ostalih ekoloških otokov v mestu Koper (popoln zastor otoka z izjemo vhoda). Današnja ureditev prostora za zbiranje odpadkov je pomanjkljiva: tlakovani del med posodami ni zaključen; obstoječa zasaditev za zastiranje otoka s smeri ceste in betonskega igrišča predstavlja le nekaj sadik oleandra, ki ne uspejo učinkovito zakriti kant in prikriti smrada zaradi odpadkov; ob močnejši burji odnaša odpadke iz območja otoka; zaključek nove sipine v parku nerodno posega v dostop k ekološkemu otoku. Občasno divje odlaganje odpadkov ob vznožje posod in ob vstopu na ekološki otok (predvsem s smeri parka) še dodatno kazi območje. 
 

Konkretno predlagamo OGRADITEV in OZELENITEV obstoječega ekološkega otoka po principu, ki ga poznamo v mestnem jedru Kopra, podobna ureditev pa je tudi že prisotna v Dekanih in sicer na območju ob pokopališču – uporabila bi se lahko enaka vizualna rešitev, upoštevajoč specifiko obravnavanega območja (npr. ohranitev visokih dreves med otokom in parkom).

Dela, ki jih je potrebno za to izvesti:
-    izdelati in montirati kovinsko konstrukcijo za razrast plezalk,
-    zasaditi dišeče plezalke (npr. jasmin). 
Alternativna rešitev: dopolnitev oz. dodatna zasaditev oleandrov na način, da se v čim večji možni meri zastre pogled na posode za odpadke s ceste, z igrišča in iz parka.
 

Projekt bi se izvajal na obstoječem ekološkem otoku na parcelah št. 1119/1 in 1120, k.o. Dekani.

Časovni okvir izvedbe: v letih 2021 ali 2022 oziroma vzporedno z drugimi investicijami na omenjenem območju.

Z zastiranjem pogleda na ekološki otok bi se izboljšal splošen vtis ob vstopu v športni park Dekani in ožjo sosesko. Hkrati bi z zasaditvijo dišečih rastlin ublažili občasen neprijeten vonj po odpadkih.

Dokumenti

Vrednost projekta

5000 €