Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Izgradnja komunalne infrastrukture in asfalt poti parc. št. 2264/3 k.o. Semedela

SILVANO BERNEŠ  –  20. 07. 2020  –  Območje 2

Zato, ker se z minimalnimi sredstvi lahko uredijo kanalizacijski izpusti za pet stanovanjskih hiš in za asfaltiranje poti za dostop do hiš

Občina je za ta projekt izdala gradbeno dovoljenje 16.8.1995. KS Škocjan je trdila, da so za projekt namenjena evropska sredstva. Zakaj do izvedbe ni nikoli prišlo, nismo dobili odgovora. 

Predlagamo kanalizacijske priključke na javno kanalizacijo, cca. 110 metrov, asfaltiranje dostopne poti do stanovanjskih hiš, cca. 110 metrov.

Gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala občina leta 16.8.1995 bi ga bilo treba samo novelirat in zagotoviti finančna sredstva.

Projekt bi se izvajal na terenu parcelne številke 2264/3, ki je javno dobro.

Leta 2021/22.

-Odstranile bi se greznice in s tem bi se zmanjšalo onesnaževanje okolja.

- Zaradi stalnega vzdrževanja makadamske poti bi se strošek asfaltiranja poti kmalu povrnil.

- Izboljšala bi se kvaliteta bivanja.

 

Vrednost projekta

8000 €

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.