Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Nabava okolju in ušesom prijazne opreme za čiščenje ulic in košnjo trave

Anonimno oddan predlog  –  20. 07. 2020  –  Območje 1
Marjetica2020.png
Marjetica2020.png

Na območju mestnega jedra Marjetica Koper izvaja dnevno čiščenje ulic in košnjo trave s stroji in napravami, ki povzročajo neznosen hrup v jutranjih urah, običajno med 6.30 in 7.30.

Gre za naslednje stroje oz. naprave:

  • POMETALNI STROJ (Bucher CityCat 2020 in 5036) – 92 dB(A),
  • KOSILNICA (GrassHopper PowerVac 930D) – 90 dB(A),
  • MOTORNA KOSA (nahrbtna) – 115 dB(A),
  • ROČNI PUHALNIK (za travo/listje) – 90 dB(A).

Pometalni stroj Bucher CityCat 2020 ima v tehničnih specifikacijah navedeno oddajanje hrupa 92 dB(A). Hrup kosilnic običajno presega vrednost 90 dB(A), hrup puhalnikov dosega vrednost 106 dB(A), hrup motornih kos pa dosega vrednosti celo nad 115 dB(A) (vir: www.lopa.si, www.merkur.si, www.blackanddecker.com itd.).

www.nijz.si/sl/hrup-in-zdravje: Nemoteno spanje je predpogoj za dobro fiziološko in mentalno zdravje. Poleg neposrednih učinkov kot so nemirno spanje, spremembe krvnega tlaka in hitrosti bitja srca so pomembni tudi sekundarni učinki, kot so utrujenost, depresivno počutje in zmanjšana učinkovitost pri delu. Za dober spanec oziroma počitek hrupa v prostoru v nočnem času ne sme presegati 30 dBA pri stalnem hrupu ozadja, za posamezne hrupne dogodke pa ne sme biti presežena LAmax 45 dBA. Bolj kot raven hrupa je za odziv organizma pomembna razlika med hrupnim dogodkom in hrupom okolice sicer (ozadje hrupa). Pri oceni hrupa v nočnem času je zato pomembno upoštevati naravo hrupnih dogodkov in njihovo število. Posebno pozornost je potrebno posvetiti hrupu v mirnem okolju, virom hrupa, ki povzročajo tudi vibracije ali nizkofrekvenčni hrup.

Po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije se škodljivi učinki dolgotrajne izpostavljenosti hrupu med drugim kažejo v motnjah spanja, povečanem tveganju bolezni srca in ožilja, povečani vznemirjenosti, zmanjšani uspešnosti pri delu in učenju, negativnemu vplivu na mentalno zdravje itd. Smernice Svetovne zdravstvene organizacije za okoljski hrup v evropski regiji določajo znižanje hrupa cestnega prometa pod 53 dB, saj je hrup prometa nad tem nivojem povezan z negativnimi vplivi na zdravje. V nočnem času znaša najvišja sprejemljiva vrednost 45 dB.

Hrup, katerega raven znaša 93 dB, ima 2x večjo moč zvoka od hrupa, katerega ravne znaša 90 dB, in povzroči enako škodo glede sluha v polovico krajšem času izpostavljenosti. Pomembno je vedeti, da človeško uho razlike 3 dB ne zaznava tako kot merilni instrument. Povečanje ravni zvoka za 10 dB človek dojame kot 2x povečanje glasnosti zvoka. Običajen pogovor ima raven hrupa okoli 65 dB, kričanje pa navadno okoli 80 dB. Čeprav je razlika le 15 dB, je moč zvoka pri kričanju 30x večja. Če pa povečamo raven hrupa za 20 dB, je moč zvoka kar 100x večja!

Poleg prometa so pomemben vir obremenjevanja okolja s hrupom tudi naprave, ki zaradi izvajanja proizvodne ali storitvene dejavnosti povzročajo stalen ali občasen hrup v okolju. Povzročitelj obremenitve, torej upravljavec vira hrupa, je v skladu s predpisi dolžan zagotoviti obratovalni monitoring vplivov svojega delovanja na okolje, enkrat v obdobju treh let. V primeru preseganja mejnih vrednosti določenih v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, pa je dolžan izvesti ukrepe varstva pred hrupom.

Pravica do zdravega življenjskega okolja je zapisana tudi v Ustavi RS, ki v 72. členu Zdravo življenjsko okolje med drugim navaja: »Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.«

 

Mestna občina Koper naj postane prijazna do svojih prebivalcev, obiskovalcev, turistov, hišnih ljubljenčkov in na prostem živečih živali… in naj nabavi opremo za urejanje in čiščenje javnih površin, ki ne bo povzročala škodljivega in povsem nepotrebnega obremenjevanja okolja s hrupom!

Tehnologija je šla naprej, na voljo so električna vozila in naprave, še najbolj pa smo zadovoljni s prijaznimi smetarji Marjetice, ki pometajo koprske ulice z metlo, ne s puhalnikom.

In kosilnica za nogometno igrišče na Bonifiki tudi ni primerna za košnjo trave v historičnem mestnem jedru...

Mestno jedro Koper (ulice, pločniki, zelenice).

1. 1. 2021

Mestna občina Koper bi pokazala skrb za zdravo življenjsko okolje in primerne bivalne pogoje svojih občanov in obiskovalcev v konkretnem primeru, ne le na deklarativni ravni.

Spoštovanje zakonodaje in mejnih vrednosti hrupa, ki veljajo v Sloveniji: 55 dB podnevi in 45 dB ponoči za stanovanjska območja oziroma 60 dB podnevi in 50 dB ponoči za mestna jedra.