Participativni proračun

Sofinanciranje izgradnje prizidka garaže PGD Krkavče

Janko Lisjak  –  21. 07. 2020  –  Območje 2
Garaža - Obstoječe stanje
Garaža - Obstoječe stanje

Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče šteje 121 članov, od tega 37 operativnih gasilcev, in pokriva območje Krajevne skupnosti Šmarje, kar zajema vasi Krkavče, Koštabona, Puče, Šmarje, Gažon, Grintovec, Pomjan in Dilici. Vselej sodelujejo tudi pri gašenju in drugih operativnih nalogah na področju celotne Mestne občine Koper, slovenske obale, ob večjih nesrečah pa se odzovejo klicu na pomoč tudi izven svoje regije.
Poleg gasilskih nalog je društvo pobudnik in organizator kulturnega delovanja ter ohranjevanja tradicije na vasi. Pohvalijo se lahko z večletno organizacijo večjih dogodkov kot sta Šagra Sv. Ane in Vonj po Istri, ki zajema predstavitev vasi Krkavče, njenih prebivalcev, običajev, kulinarike, izdelkov in živali. Organizacije omenjenih dogodkov za društvo predstavljajo tudi pomemben finančni vir za vzdrževanje opreme in gasilskega doma.
Gasilsko društvo domuje v prostorih bivšega zadružnega doma Slovan, kamor so se vselili ob ustanovitvi društva. Vseskozi so skrbeli za vzdrževanje in obnovo objekta. V prvem desetletju obstoja so zgradili prizidek za garažiranje vozil ter v naslednjih desetletjih nadaljevali z obnovo dvorane in notranjih prostorov ter fasade. Dejanski lastniki prostorov so postali pred petimi leti.
Gasilski dom predstavlja krajankam in krajanom stičišče družbenega življenja in tako presega namen samega gasilstva, saj ne nudi varnega zavetja samo za Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče, ampak tudi vsem ostalim.
V letu 2020 društvo praznuje 40. obletnico obstoja, ki jo bodo obeležili tudi z nakupom novega vozila za prevoz moštva GVM-1, Ford Tourneo. Vozilo se bo v voznem parku društva pridružilo gasilskemu vozilu s cisterno GVC 16/25, dvema gasilskima voziloma za gašenje gozdnih požarov GVGP-1 in dotrajanemu vozilu za prevoz moštva GVM-1.
Obstoječa garaža s površino 58 m2 že sedaj ne omogoča garažiranje vseh vozil, kar predstavlja dodatne stroške društvu pri vzdrževanju vozila in tveganje za pripravljenost operativne enote ob intervencijah predvsem v zimskem času.

Predlagam, da se gasilskemu društvu pomaga pri izgradnji prizidka obstoječi garaži, s čimer bi se zagotovilo ustrezno garažiranje vseh gasilskih vozil.
Prizidek je zasnovan kot podaljšanje gabaritov obstoječe garaže v smeri JV. Tlorisne dimenzije prizidka znašajo 10,09 x 6,84 m, s čimer bi se tlorisna površina garaže povečala za 52,14 m2. Znotraj prizidka bi se uredila še shramba v velikosti 6,07 m2.
Novi del je zasnovan kot enoetažen opečni objekt z betonskimi vezmi, ki je temeljen na pasovnih temeljih. Znotraj prizidka je predvidena armiranobetonska talna plošča. Enokapna armiranobetonska streha se bo višinsko navezala na obstoječi objekt. Izbrana je tradicionalna opečna kritina. Povezava z obstoječo garažo se bo izdelala z rušitvijo JV stene in izdelavo armiranobetonske preklade. V JZ steni prizidka so predvidena dvižna vrata za vstop in dostop v garažo z druge strani gasilskega doma. Na zunanji strani se bo izdelala fasada s toplotno izolacijo in tankoslojnim ometom. Več podatkov o nameravani gradnji je razvidnih iz priloženih načrtov.

S prostorsko stisko gasilskega društva se vodstvo ukvarja že precej časa, resneje pa se je s tem začelo ukvarjati pred dvemi leti, ko je začelo s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelavo projektne dokumentacije. Za nameravano gradnjo je izdelana projektna dokumentacija, ki je usklajena z zahtevami vseh pristojnih mnenjedajalcev, saj so pridobljena vsa pozitivna mnenja o skladnosti s projektnimi pogoji in zakonodajo s področja graditve objektov v Republiki Sloveniji. Prav tako so pridobljena vsa soglasja ostalih strank v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Na Upravni enote Koper je že vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Investitor je že pridobil predračun za izvedbo del in oceno vrednosti investicije, ki je ocenjena na 50.000,00 € z vključenim DDV (glej priponko »Ocena vrednosti investicije.pdf«). Zaradi trenutne situacije v zvezi s širjenjem koronavirusa COVID-19 in ukrepov države ter priporočil NIJZ so za leto 2020 odpovedane tudi vse prireditve v domeni PGD Krkavče, ki predstavljajo pomemben vir financiranja društva predvsem na področju vzdrževanja infrastrukture in investicij.
Investitor PGD Krkavče je pripravljen za projekt nameniti 30.000,00 € lastnih sredstev (glej priponko »Izjava investitorja o financiranju projekta.pdf«). Preostali del investicije v višini 20.000,00 € bi se financiral iz sredstev sistema participativnega proračuna Mestne občine Koper za leti 2021 in 2022.

Izgradnja prizidka je predvidena na parceli številka 883, katastrska občina 2625 Krkavče. Lastnik parcele in obstoječih objektov na njej je Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče (matična številka 5211034, davčna številka 67227546). Lastnik parcele in hkrati investitor soglaša z gradnjo in predlogom za sofinanciranje projekta iz sredstev sistema participativnega proračuna Mestne občine Koper (glej priponko »Soglasje lastnika.pdf«).

Izgradnja prizidka bi se pričela neposredno po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izboru izvajalca gradbenih ter obrtniških del. Zaključek del je predviden v letu 2021.

Z izgradnjo prizidka garaže Prostovoljnega gasilskega društva Krkavče bi se zagotovilo ustrezno garažiranje gasilskih vozil, kar posledično pomeni zmanjšanje stroškov za vzdrževanje vozil, boljšo pripravljenost vozil na intervencije, boljšo odzivnost operativne enote gasilskega društva, večjo varnost članov operativne enote ter navsezadnje večjo varnost vseh krajank in krajanov Krajevne skupnosti Šmarje.

Vsebina Znesek z DDV
Gradbena in obrtniška dela (glej priloženo oceno vrednosti investicije) 20000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €