Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

IZVEDBA METEORNE KANALIZACIJE NA ZGORNJIH ŠKOFIJAH

Anonimno oddan predlog  –  24. 07. 2020  –  Območje 3
slika
slika

Na lokalno samoupravo se obračamo zaradi težave z naraslimi meteornimi vodami ob večjih deževjih, ki so v vsakoletnem porastu in vedno bolj intenzivni. Ob večjih deževjih se akumulirane meteorne vode iz zalednih hribin kot talni izviri izlivajo na lastniške parcele in ogrožajo tamkajšnje stanovanjske objekte s poplavljanjem kletnih in pritličnih delov. Hkrati narasle meteorne vode preko občinske dostopne ceste nizkovodno prelivajo na lastniške parcele preko dovozov kjer ogrožajo spodnje stanovanjske objekte v prikazanem območju (slike pril. št. 5,6).

Naš predlog je, da se na parceli št. 1366 in 1383 k.o. Škofije izvede meteorna kanalizacija, ki bo odvečne meteorne vode kanalizirala iz območja stanovanjskih objektov in s tem preprečila poplavljanje objektov in nastanka eventuelne škode na objektih in opremi. Preprečila bi se tudi erozija, ki s poplavljanjem in odnašanjem zemljine lahko ogrozi stabilnost temeljih tal in s tem celotno stabilnost tamkajšnjih stanovanjskih objektov.

Soglasje Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet za prekop ceste.

Projekt-meteorna kanalizacija bi se izvedla na parceli št. 1366 in 1383 k.o. Škofije v naselju Zgornje Škofije (pril. št. 2,3).

Sama izvedba meteornega voda v dolžini cca 100m se lahko izvede v 7-ih dneh.

V ožjem območju predvidenega posega je zgrajenih 9 stanovanjskih objektov-vplivno območje (pril.št.1). Z izvedbo projekta bi prvenstveno zaščitili objekte pred morebitnimi poplavljanjem in vdiranjem vode ob večjih deževjih. Vsi stanovanjski objekti imajo zgrajeno individualno interno meteorno kanalizacijo s ponikovalnimi objekti (ponikovalnice). Ker na tem območju še ni zgrajena fekalna kanalizacija so tudi vse čistilne naprave spojene na posamezne ponikovalne sisteme posameznih objektov. Ob večjih deževjih je ponikovanje sistemov preobremenjeno oz. zaradi geomehanske sestave tal (flišnate podlage med apnenčastimi skalnimi plastmi) praktično onemogočeno, zato je udi uporaba objekta lahko ob večjih deževjih onemogočena zaradi možnosti povratka fekalnih vod.

Vsebina Znesek z DDV
Gradbeni izkop, prekop in zasip s tamponom z utrjevanjem 4000
Izdelava meteorne kanalizacije5500
Skupaj 9500

Vrednost projekta

9500 €