Participativni proračun

OB POTEH - SENČNE KLOPI ZA SONČNE LJUDI

Anonimno oddan predlog  –  11. 09. 2020  –  Območje 4

Ob peš poteh in vaških ulicah podeželja v preteklosti, razen nekaj avtobusnih postajališč, ni bilo financiranja in ureditev s klopmi in senčenjem za namen počitka in postanka ob poti.
Prebivalci naselja Prade in Bertoki, vključno z območji Arjol, Sermin ter pretežno kmetijskih območij ob Cesti med vinogradi in ob Poljski poti, poleg avtomobilov, za svoje vsakdanje delovne in tudi prostočasne dejavnosti, vse bolj uporabljajo tudi pešpoti: po pločnikih ob cestah ter ulicah in poteh, ki so nastale iz nekdanjih poljskih poti. Za najmlajše in najstarejše krajane so razdalje predolge in v toplem delu leta tudi prevroče. Od Arjola do pokopališča, ali od osnovne šole do zadružnega doma je več kot 1 km. Iz tega razloga je potrebno na teh razdaljah vzpostaviti »počivalne točke«: klop s senco. Te prav pridejo tudi na križiščih, na razglediščih in drugih mestih srečevanj, za krajane, šolarje, mame z otroki, prostočasne aktivnosti in popotnike.

Ob predlaganih poteh se, glede na mikrolokacijo, postavi trpežno parkovno klop, koš za odpadke in posadi klimi prilagojeno drevo s primerno veliko krošnjo. Na lokacijah z omejeno površino se drevo lahko nadomesti s pergolo (vrtnico, trto,… vzpenjavko). Na mestih, kjer je drevo s krošnjo že prisotno ali lokacija nudi druge pozitivne elemente (vodnjak, ulična oprema, zelenje, arhitektura,…) se počivalno točko opremlja v prilagojeno skrčenem obsegu. In na mestih, kjer so pritiski na uporabo ali prostorske danosti zahtevnejši, poveča število ali vrste ulične opreme in zasaditve ter poveže z javnimi programi (vrtec, zadružni dom, šola, spominsko območje, pokopališče, gostinske / turistične / rekreacijske površine). Tako opremljene »počivalne točke« bi krajšale poti, jih povezovale in postajale tudi točke za srečanja in lepo besedo.

Na sliki je prikazana mreža peš smeri, v dolžini preko 15 km, ki povezujejo, avtobusna postajališča, pomembne hiše, dejavnosti in razgledišča v Arjolu, Bertokih, Pradah, na Srminu, po Parenzani, ob katerih bomo postavili počivališča s klopjo, košem za odpadke, drevesom ali pergolo in skozi čas po potrebi dodajali opremo lokaciji in rabi primerno (luč s sončno celico, pitnik, razlagalne table, telovadno napravo ali igralo, avtobusno čakalnico,…). Verjamemo da gre za večletni projekt, ki se bo nadaljeval in širil vzdolž poti. V prvi fazi, znotraj tega proračuna 2021-22, ocenjujemo da bi lahko izvedli 6-10 »počivalnih točk«. Potrebe za posamezno počivalno točko:
˗ preveritev zemljišča, skica / načrt, priprava in naročilo 300 €
˗ klop - dobava in montaža: 650 €
˗ koš za smeti - dobava in montaža: 400 €
˗ veliko listopadno drevo - dobava in saditev 700 €
˗ pergola - dobava in montaža konstrukcije ter dobava in saditev vzpenjavke: 350 €

1. Srmin, pri fontani ob poti na parc. št. 6024/1, južno ob parc. št. 5806/1, vse k.o. 2604-Bertoki, blizu hiše Sermin 32; - 1x klop in pergola;
2. Srmin, na stičišču parcel št. 6018/8 (pot), 6023 in 5808/, blizu hiše Sermin 34; - 1x klop in drevo;
3. na trikotni zelenici z lipo pri Zadružnem domu Bertoki, na parc. št. 6339/1 k.o. 2604-Bertoki, se namesti 2 klopi;
4. ob Ulici ob spomeniku, rob parka pri spomeniku NOB, parc. št. 913/2 in rob parcele št. 916, vse k.o. 2604-Bertoki, 2 x 2 klopi in drevo;
5. ob Parenzani na Cesti med vinogradi, na stičišču parcel št. 6060, 6043, 5941, k.o. 2604-Bertoki, klop in drevo;
6. ob Cesti bratstva, na vzhodnem ovinku, v podaljšku Sončne poti, na parc. št. 2943/11, klop in drevo;
7. ob Pobeški cesti, pri križišču s potjo za Škocjan (parc. št. 3153), parc. št. 5542/32 in 805, k.o. 2604-Bertoki, klop in drevo;
8. Arjol - avtobusno postajališče pri nekdanji pekarni, na parc. št. 6347/1 k.o. 2604-Bertoki, postavitev avtobusne čakalnice, klop in pergola;
9. Arjol, na poti na parc. št. 5552, ob parceli št. 688 k.o. 2604-Bertoki, klop in drevo;
10. Abstraktna univerzalna lokacija, ki jo potrdi svet KS Bertoki na pobudo krajana ali društva in se izkaže za izvedljivo ob (peš in kolesarski) poti in/ali križišču, nakazanih na slikovni prilogi; k.o. 2604-Bertoki, do 2 klopi in drevo oz. pergola;

Izvedba projekta je vezana na montaže klopi in košev za odpadke ter sadnjo dreves ali pergol, za kar je priporočljivo upoštevati primeren letni čas: februar - april 2021 in 2022;

Klopi za počitek bi starejšim občanom omogočile daljše samostojne sprehode, šolarjem in mamam z vozički udobne postanke ob poti. Izvedba projekta bo dvignila kakovost bivanja v lokalnem okolju, izboljšala medgeneracijske in druge medsebojne povezave. Je podpora zdravim oblikam gibanja in podpora nadomeščanju avtomobilske vožnje s peš hojo. Ureditev vsake počivalne točke je tudi ureditev mikroambienta v splošni javni rabi, ki izboljšuje podobo kraja in povezanost kraja.

Dokumenti

Vrednost projekta

15000 €

Projekt bo izveden le deloma - na tistih parcelah v predlogu, ki so v lasti MOK.