Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Ureditev dostopne poti Prade

Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2020  –  Območje 4
Dovozna pot 2
Dovozna pot 2

Želimo, da se po dolgih letih čakanja uredi dostopna pot do hiš v naši soseski oz. ulici. Dovozna pot je gramozna in je v zelo slabem stanju. Vsak večji naliv jo razrije, zamaši odtoke ter ogroža hiše kar je razvidno tudi iz priloženih fotografij. Lovilne rešetke za meteorno vodo so poškodovane.

Trenutno je v ulici 27 prebivalcev in 10 avtomobilov. Naslednje leto, ko bo vseljiva še hiša katera je trenutno v gradnji, bo število prebivalcev in avtomobilov še večje.

Več let že prosimo in urgiramo na KS Bertoki vendar brez uspeha. V vseh teh letih so nam dvakrat ali trikrat
zagotovili nasutje gramoza, ki pa ga prvo večje deževje odplakne.

Do sedaj smo dovozno pot urejali sami in nosili tudi večino stroškov urejanja (odtočne rešetke, izkopi in cevi
za meteorno kanalizacijo, urejanje cestišča po nalivih, čiščenje odtokov,…).

Dovozna pot je sestavljena iz parcel št. 3245/1, 3245/4, 3245/11 k.o. Bertoki katere so v celoti v lasti MOK zato
stanovalci menimo, da bi občina morala prevzeti pobudo in odgovornost za trajno ureditev poti.

Potrebno je asfaltiranje poti, ureditev meteorne kanalizacije, postavitev ulične razsvetljave ter ureditev izvoza na glavno cesto kateri je nepregleden in nevaren.

Želimo, da se projekt izvede čim prej. Prva hiša v ulici je bila zgrajena l. 1979, preostale pa l. 2007 in 2017.

Z izvedbo porojekta bi se izboljšala varnost, preprečila bi se škoda na objektih, prenehalo bi se dviganje prahu, ki se nabira na fasadah, perilu in notranjosti hiš.